Hem | Översikt webbplats |Hem

Om föreningen

Styrelsen

Medlemmar

Medlemssidor

Intressegrupper

Förvaltningsberättelser

Stadgar

Verksamhetsplan

Adresser mm

Strategi

Avgifter

Pågående utveckling (vad vi gör)

Produkten (vad vi gjort)

Kalendarium

Beställningar (köp)

Utbildning

Publicerat

Kontakt

Översikt webbplats

Bli medlem i FFI

Nyttiga snabblänkar

Fi2Support

Medlemsföretag
Antal just nu: 77
Se vilka som är medlemmar
Om föreningen

Föreningen för Förvaltningsinformation bildades av branschföretag med syfte att tillvarata, förvalta och vidareutveckla det underlag för en defactostandard - FI2002-  som skapades i FOU-projektet FI2002 som sedan döptes om till fi2.

fi2 medverkar till att skapa ett obrutet informationsflöde i bygg- och fastighetssektorn.

fi2 är en standard för att hantera alla former av information som rör fastig­heter. fi2 är "språket" som gör att olika system inom fastighetssektorn kan samverka.

I takt med den snabba IT-utvecklingen måste fastighetssektorn ta ansvar för flödet av fastighetsinformation. Möjligheterna ökar att ställa funktionskrav på byggandet, att samordna nödvändig information, att ställa krav på systemleverantörer och på leverantörer av information.

Det gäller nu att ta vara på tillfället och samordna fastighetsbranschens informationshantering.
fi2xml används idag av alltfler fastighetsföretag och är en varumärkesskyddad defactostandard för att hantera alla former av information som rör fastigheter.

Standarden innefattar: 

 • Definierade informationsstrukturer
 • Definierade nödvändiga kommunikationsgränssnitt

Standarden förvaltas av en intresseförening, fi2 Förvaltningsinformation, vars medlemmar är de tongivande fastighetsägarna i Sverige samt systemleverantörer och konsulter specialiserade på standarden.

Företag, organisationer och privatpersoner kan bli medlemmar i föreningen.

 

Tekniska rådet

Tekniskt råds uppgift är till stor del att vara fi2’s ögon och öron ut emot våra medlemmar för att på så vis känna av de behov av teknisk utveckling och samordning som finns. Tekniskt råd ansvarar sedan för att ta fram förslag till en handlingsplan för hur denna utveckling skall bedrivas och lägga fram denna för fi2’s styrelse för beslut om genomförande.
Efter beslut ansvarar tekniskt råd för att genomföra projektet. Tekniskt råd ansvarar också tekniskt för att förvalta fi2xml. Tekniskt råd ansvarar för fi2’s produkter i form av standard, publikationer och tjänster

Certifiering av system

Föreningen certifierar de system som uppfyller standardens krav under förutsättning att systemleverantören även i övrigt kan uppvisa erforderlig kunskap om standarden.

Detta innebär att föreningen garanterar i enlighet med certifikatet att systemet ger möjlighet till följande:

 • Ett obrutet informationsflöde från projektidé via förvaltningsfasen till rivning av byggnadsverket.
 • Flera informationssystem kan samverka och utbyta information förutsatt de alla följer standarden.
 • Samverkande data mellan system som hanterar såväl ekonomi, administration som tekniska frågor.
 • Förenklad möjlighet att utlokalisera valda delar av den IT-baserade verksamheten.
 • Större möjlighet att få tillgång till dagsfärsk information.
 • Effektivare upphandling av informationssystem.
 • Kostnadseffektivare IT-installationer.
 • Enkelt att överföra fastighetsrelaterad information vid köp och försäljning av fastigheter

Historik

Som en del av det nationella forskningsprogrammet IT Bygg och Fastighet genomfördes ett forskningsprojekt finansierat av branschorganisationer och tongivande fastighetsföretag. Projektet syftade till att skapa en defacto-standard för informationshantering inom fastighetssektorn (förvaltningsinformation 2002 – FI2002).

Några av målen med FI2002 (fi2) var:

 • Ökad styrning av byggprocessen (krav på funktion skall gälla)!
 • Gemensamma krav på IT-system (effektiviserar och förbilligar IT avsevärt)!
 • Gemensamt språkrör i frågor rörande forskning och utveckling (ökarmöjligheter att utveckla branschen)!
 • Gemensamma metoder, mallar mm (ger stora samordningsvinster)!

Om inte fastighetssektorn gör sig hörd riskerar vi att de redan tidigare små forskningsinsatserna till fastighetssektorn ytterligare krymper. Vi tycker oss se att staten genom sina nya organ Formas och Vinnova har fokus andra sektorer och genom stark gemensam påtryckning från branschen kan vi påverka dessa organ.

En solid grund är nu lagd för fastighetssektorns defacto-standard och nu fortsätter arbetet med information om och vidareutveckling av fi2.